HusordensreglerHUSORDENSREGLER
Adresse GULLMYRA BOLIGSAMEIE

Vedtatt på ordinært sameiermøte 23.april 1991.

Endret på ordinært sameiermøte 10. april 2014.

Husordensreglene bør settes inn i Huseierboka.

MÅL
Husordensreglene har som mål å skape gode naboforhold innen sameiet, ref. Kardemommebyloven: “Man skal ikke plage andre, bare være god og snill, og ellers kan man gjøre som man vil”

GYLDIGHET

Husordensreglene er et supplement til sameiets vedtekter. Ifølge vedtektenes punkt 1 er bestemmelsene i husordensreglene bindene for beboerne

 Meldinger fra styret til beboerne ved rundskriv eller oppslag som supplerer de gjeldende bestemmelser, gjelder på samme måte som husordensreglene.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1. Beboerne sender varsel til styret dersom det oppdages mangler i gjeldene oppgang/felles område.

2. Trappeoppgangen er ikke oppbevaringsplass

example, the patient’s hypertension or depression.Hypertension buy viagra online.

. Barnevogner kan hensettes i trappeoppgangene, sykler og annet utstyr henvises til sportsboene.
Unødig opphold i trappeoppgangen er ikke tillatt.

Utstyr som ikke skal oppbevares i oppgangen skal plasseres i sportsboden som tilhører oppgangen. Dersom dette ikke blir overholdt kan utstyret bli fjernet

Normal erectile process begins with sexual stimulation inonly by issues such as efficacy and safety but also by the buy viagra online.

.

3. Husholdningsavfall skal pakkes forsvarlig og plasseres i småcontainere i søppelboden. Alt annet avfall: møbler, bygningsrester o.l. må beboerne selv besørge fjernet.

4. Ytterdører og dører til garasjer skal alltid holdes låst.

5. For å sikre trivsel og hygge, bør støynivået generelt holdes på et for naboene akseptabelt nivå. Bruk av musikk anlegg og støyende instrumenter må ikke skje i tidsrommet kl. 23.00 til kl. 07.00, og på en slik måte at naboene forstyrres.

Ved helt spesielle anledninger, eksempelvis i forbindelse med selskapeligheter ut over kl. 23.00, bør innehaver av tilstøtende leiligheter varsles på forhånd.

Boring, hamring og annet støyende arbeid, skal ikke forekomme etter kl. 21.00 eller på søndag formiddag før kl.12.00.

6. Vasking av trappeoppganger utføres av firma som til enhver tid er engasjert av sameiet.

7. Ansvar for renhold/rydding av sportsboder påhviler beboerne og organiseres blant beboerne i hver enkelt oppgang. Berederrom rengjøres/ryddes av vaktmester.

8. Garasjeplassen skal holdes ryddig av respektive bileiere. Hensatte gjenstander kan fjernes for eiers regning og risiko. Hver seksjonseier har fått tildelt sin garasjeplass.

Garasjeanlegget tillates ikke brukt som oppholdssted, lekeplass, bilvask, større reparasjonsarbeider o.l. Skader påført garasjeanlegget bekostes av den enkelte beboer.

Parkering på gangveiene er ikke tillatt.

Kjøring med motorisert kjøretøy på gangveiene er kun tillatt ved:
– syketransport
– invalidetransport
– vare/ flyttetransport

9. Balkonger/terrasser: Det er ikke tillatt å oppbevare søppel eller store mengder papp. Fryser og kasserte møbler skal heller ikke oppbevares her. Balkong/terrasse skal ikke fremstå på en negativ måte, eller skille seg nevneverdig ut fra øvrige seksjoner.

10. Det er kun tillatt bruk av gass og elektrisk grill i sameiet.

11. Husdyrhold
Hold av husdyr er tillatt i boligsameie, dog slik at huseier forplikter seg til å følge regler for hundehold, utarbeidet av Norsk Hundeeierforbund.
Følgende husdyrregler gjelder:

– Husdyrhold må ikke være til sjenanse for andre beboere.
– Ved lufting skal husdyr føres til egnet sted, og ekskrementer skal fjernes.
– Hund skal alltid ledsages av fører, og føres i bånd.
– Husdyr må ikke være alene i leiligheten hvis det bjeffet eller på annen måte er til sjenanse for andre.
– Ved gjentatte brudd på disse reglene, kan styret vurdere/ kreve husdyret fjernet.

12. Klager i forbindelse med brudd på husordensreglene sendes skriftlig til styret.

13. Besittelse, bruk og omsetting av ulovlige rusmidler er strengt forbudt. Overtredelser vil bli umiddelbart anmeldt til politiet og ansees som vesentlig mislighold av sameiets husordensregler og vedtekter. Det henvises for øvrig til straffelovens bestemmelser.

14. Endring av reglene
Det er bare sameiermøte som kan vedta endring av husordensreglene. Dette må skje ved 2/3 flertall. Nye regler blir i så fall sendt alle beboere.