Vedtekter

Vedtatt på konstituerende seksjonseier møte 5. desember 1989
Sist endret på ordinært årsmøte 20.03.2019.

§ 1

NAVN, EIERFORHOLD OG FORMÅL

Sameiets navn er Gullmyra Boligsameie, og omfatter eiendommen gnr. 94 bnr. 505 og 506 i
Bærum. Eiendommen er i overensstemmelse med oppdelingsbegjæring delt opp i 144 ideelle
boligseksjoner + 4 garasje seksjoner. Alle bestemmelser som er inntatt i
oppdelingsbegjæringen, kjøpekontrakt, skjøte og husordensregler er bindende for
seksjonseier.
Sameiets formål er å ivareta seksjonseiernes felles interesser, samt forvaltning av
eiendommens fellesanlegg av enhver art.
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av
16.juni 2017 nr. 65.

§ 2

Seksjon og biloppstillingsplass

En ideell eiendomsandel med eksklusiv bruksrett til en bolig, benevnes seksjon.
Seksjonseier har eksklusiv bruksrett til en nummerert biloppstillingsplass i garasjeanlegget,
som eies av Gullmyra Huseierforening. Dessuten har kjøper av seksjonen felles bruksrett
sammen med de øvrige eierne av eiendommen til boligsameies fellesareal, så som trapper,
ganger, samt felles bruksrett med de øvrige medlemmer av Gullmyra Huseierforening til de
felles tomteanlegg m/grøntanlegg, veier, fellesinnretninger m.v. som eies av Gullmyra
Huseierforening.
Seksjonseier, som har ervervet p-plass, og som har nedsatt funksjonsevne, må rette søknad om
bytte til styret. Dersom bytte av plass godkjennes, må berørte eier/bruksrettshaver av p-plass
godta dette.

§ 3

Disposisjon over seksjon og fellesareal

Overdragelse av eiendomsandeler må kun finne sted på de vilkår som er tillatt i ovennevnte
dokumenter og disse vedtekter, jfr. § 1.
Overdragelse av seksjon kan ikke skje uten styrets skriftlige godkjennelse.
Styret kan ikke nekte godkjennelse uten saklig grunn. Som saklig grunn regnes bl.a. at sameie
ikke får dekket utestående fordring på seksjonen/ eier ved salg. Totalrestanse inklusive renter
og omkostninger skal være innbetalt sameie ved forretningsfører, før godkjennelse kan
foretas.
Den enkelte seksjonseier har for øvrig full rettslig råderett over sin seksjon.

Vedtekter Gullmyra Boligsameie _ 20.03.2019

Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av fellesutgifter, eventuelle
andre utgifter som sameie har fastsatt, blir betalt og hefter også for tidligere seksjonseiers
forpliktelser.
Ingen kan erverve mer enn to seksjoner i sameiet.
Dersom årsmøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan fellesarealene
skal brukes. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere hindres i å bruke dem.

§ 4

Seksjonseiernes plikter

Seksjonseier ne er forpliktet til å rette seg etter boligsameiets vedtekter og vedtak fattet av
årsmøtet og styret. Ved alminnelig flertall fastsetter årsmøtet vanlige ordensregler for
eiendommen.
Den enkelte seksjonseier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i samsvar
med tiden og forholdene.
Bruksretten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig/skade eller ulempe for
brukerne av andre seksjoner. Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller
urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt.
Bruksenheten må bare benyttes i samsvar med seksjonene formål.
Styret eller den styret gir fullmakt, har adgang til de enkelte bruksenheter for å foreta ettersyn,
installasjon eller reparasjon.

§ 5
Vedlikehold

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet

Vedtekter Gullmyra Boligsameie _ 20.03.2019

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) innvendige vinduer og innvendige balkongdører, samt ytterdør
j) innvendig ringeklokke og postkasse
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder
også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten. Seksjonseier har ansvaret for
innvendig vedlikehold av fellesareal som er tillagt den enkelte seksjon, så som boder,
balkonger, terrasser mv.
Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt
over, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er
forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskifting, etter denne bestemmelsen. Denne plikten gjelder selv om
vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.
Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten har nødvendige røykvarslere og
brannslukningsutstyr og at disse er i forskriftsmessig stand.
Unnlater seksjonseieren å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens
verdi eller å avverge skader eller ulemper, kan seksjonseierne ved styret sørge for
vedlikeholdet for vedkommende regning. Det samme gjelder retting av forandringer som
styret ikke kan godkjenne.
Seksjonseier må selv dekke egenandelen ved bruk av sameiets forsikring, dersom skaden har
oppstått som følge av mangelfullt vedlikehold.
Seksjonseier har en særlig vedlikeholdsplikt når det gjelder våtrom og våtroms installasjoner.
Vedlikeholdet skal generelt utføres på en fagmessig god og forsvarlig måte slik at
lekkasjeskader unngås.
Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles
installasjoner, forsvarlig ved like.

Vedtekter Gullmyra Boligsameie _ 20.03.2019

§ 6

Forandringer i boligen, antenne, markise m.m.

Seksjonseier ne må ikke uten godkjennelse fra styret gjøre bygningsmessige forandringer
vedrørende boligen, eller sette opp radio eller tv antenne. Parabol kan monteres inne på egen
terrasse/balkong, men under tak. Ved installasjon av varmepumpe og andre tekniske
installasjoner må det søkes om tillatelse i hvert enkelt tilfelle.
Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen/fasaden må ikke igangsettes før samtykke
fra årsmøte er gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til
igangsettelse. Søknad eller melding til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før
byggemelding kan sendes.
En seksjonseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming.
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det
ikke er til ulempe for seierseksjonseieren. Seksjonseieren skal gi adgang til bruksenheten for
nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

§ 7

Fellesutgifter/inntekter

Boligsameie betaler kostnader til drift av boligsameiets bygninger, så som offentlige avgifter
som direkte kan henføres til bygningene, forsikringer, drift og forsvarlig ytre vedlikehold av
bygningene, samt forretningsførsel og vaktmestertjeneste.
Den enkelte seksjonseier skal betale et månedlig å kontobeløp til dekning av sin andel av
felleskostnadene. For mye innbetalte felleskostnader overføres til disposisjonsfond. For lite
innbetalt felleskostnader dekkes av disposisjonsfond. Kostnadsbidraget fastsettes av
boligsameiets styre, med basis i følgende fordelingsnøkkel:
50% fordeles likt på hver seksjon.
50% fordeles etter sameiebrøken (boligens areal).

Senere reguleringer skjer med samme forholdstall (prosentsats) for samtlige eierseksjoner.
Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles
mellom seksjonseier ne etter samme nøkkel som brukes ved fordeling av felleskostnader.
Årsmøtet kan med alminnelig flertall vedta avsetning til fond til dekning av fremtidige
vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

Vedtekter Gullmyra Boligsameie _ 20.03.2019

§ 8
Utleie

Utleie av seksjon kan ikke foretas uten styrets skriftlige godkjennelse, som dog ikke kan
nektes uten saklig grunn.
Seksjonseier ne kan ikke inngå bindende avtale om utleie av boligen eller garasjeplass, før
leietakeren skriftlig har forpliktet seg til å følge boligsameiets vedtekter, samt vedtak fattet av
årsmøte og styre. Fremleie er ikke tillatt, d.v.s. utleietakers videre bortleie.
Eier plikter å opplyse styret og forretningsfører om leietakers navn, egen adresse i
utleieperioden, samt varigheten av denne.

§ 9
Mislighold

Hvis en seksjonseier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige seksjonseier
ne, kan vedkommende, med minst seks måneders skriftlig varsel, pålegges å selge seksjonen.
Er ikke pålegget etterkommet innen fristens utløp, kan seksjonen kreves tvangssolgt, konf.
eierseksjonslovens § 38
Det er å anse som vesentlig mislighold hvis seksjonseieren eller personer han er ansvarlig for,
etter gjentatte skriftlige oppfordringer, ikke retter seg etter vedtekter, husordensregler og
vedtak fattet av årsmøtet. Seksjonseieren er ansvarlig for sine husstands medlemmer, leietaker
eller andre personer som han har gitt adgang til leiligheten eller, uten skjellig grunn, til
eiendommen forøvrig.
Det er også å betrakte som vesentlig mislighold når en seksjonseier etter skriftlig påkrav ikke
betaler sin andel av de av sameie vedtatte fellesutgifter.
Medfører seksjonseier ens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen eller er seksjonseiers oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens
øvrige brukere, kan sameiets styre kreve seksjonseier utkastet før seksjonen er solgt. Konferer
denne bestemmelses første ledd og eierseksjonslovens § 39. Denne bestemmelse gjelder også
for brukere av seksjonen som ikke er seksjonseier når den seksjonseier brukeren utleder sin
bruksrett fra, samtidig gis pålegg om salg i medhold av eierseksjonslovens § 38.

§ 10

Årsmøtet er sameiets øverste organ

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling til ordinært årsmøte
skjer skriftlig med minst 8, høyst 20 dagers varsel. Som skriftlig regnes også elektronisk
kommunikasjon. Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.
Møtelederen behøver ikke være seksjonseier.
Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinært årsmøte, skal nevnes i innkallelsen når det
settes frem krav om det innen den frist styret bestemmer, jf Esl §33(4). Skal et forslag som
etter lov og vedtekter vedtas med 2/3 flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være nevnt
i innkallingen.

Vedtekter Gullmyra Boligsameie _ 20.03.2019

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 3, høyst 20 dagers varsel, når styret finner
det nødvendig eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst 10 % av stemmene
skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
På det ordinære årsmøtet skal disse sakene behandles:
1. Konstituering
2. Årsberetning fra styret
3. Godkjennelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller
dekning av tap.
4. Driftsbudsjett
5. Valg av revisor
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
7. Valg av Valgkomite på 3 medlemmer
8. Eventuell godtgjørelse til styret
9. Andre saker som er nevnt i innkallelsen

§ 11
Årsmøtets myndighet

På årsmøtet har seksjonseier ne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. Det er
anledning til å møte ved fullmektig.
Seksjonseier en har rett til å ta med seg en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å
uttale seg dersom årsmøtet gir tillatelse med mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.
Alle vedtak fattes som hovedregel med alminnelig flertall av gitte stemmer.

Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om:
1. Ombygging, påbygging eller endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i
sameie går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
2. Vedtak om omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter.
3. Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameie.
4. Andre rettslige disposisjoner over den faste eiendom som går utover vanlig
forvaltning.
5. Vedtak om samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter.
6. Vedtak om samtykke til reseksjonering.

Vedtekter Gullmyra Boligsameie _ 20.03.2019
7. Tiltak som medfører økonomisk ansvar for seksjonseierne utover 5% av årlige
fellesutgifter.
8. Vedtektsendringer.

Det kreves tilslutning fra de seksjonseierne det gjelder til vedtak om:
1. Begrensninger i bruken av næringsseksjoner
2. Begrensninger i den rettslige rådighet over seksjonen.
3. Endring i fordeling av felleskostnader.
4. Endring i fordeling av inntekter av fellesarealer.
5. Om beregning av flertallet i seksjonseier
For vedtak i saker som er nevnt i eierseksjonslovens § 51 kreves enstemmighet blant alle
seksjonseierne.

Flertallet i årsmøtet kan ikke gjøre vedtak som er egnet til å gi noen seksjonseiere en urimelig
fordel på andre seksjonseieres bekostning.
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever
enstemmighet av samtlige seksjonseiere.

§ 12
Styret

Boligsameiet ledes av et styre bestående av formann og fire styremedlemmer med like mange
varamenn. Funksjonstiden for styremedlemmer er to år, dog slik at ett styremedlem etter
loddtrekning trer ut etter første driftsår. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer
og varamenn kan gjenvelges. Formannen velges ved særskilt valg. Styret velger innenfor sin
midte varaformann og sekretær.
Bare seksjonseiere kan velges som styremedlemmer.
Hvis et styremedlem overdrar sin seksjon trer han ut av styret.
Styret står for forvaltningen av seksjonseiernes felles anliggender i samsvar med lov,
vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme utslaget.
I fellesanliggender og ved salg eller bortfeste etter eierseksjonsloven § 60 og/eller vedtektenes
§ 11, siste avsnitt, representerer styret seksjonseier ne, og forplikter dem ved underskrift av
styrets leder og ett styremedlem og i leders fravær av nestleder og to styremedlemmer, jfr.
eierseksjonsloven § 60. Styret kan gi prokura.

Vedtekter Gullmyra Boligsameie _ 20.03.2019

Styret kommuniserer med seksjonseierne pr e-post. Seksjonseierne har plikt til å holde styret
og forretningsfører informert om riktig e-postadresse. Dersom en seksjonseier må ha
informasjon pr brevpost, må dette meddeles styret skriftlig.

§ 13
Forretningsfører

Styret ansetter selskapets forretningsfører.
Forretningsføreren forestår den daglige drift av sameiets eiendom. Forretningsfører sørger for
innkreving av kostnadsbidraget fra seksjonseierne og fører regnskap for boligsameie. Videre
fremmer forretningsfører overfor styret forslag til årsoppgjør, budsjett og kostnadsbidrag, samt
utfører de tjenester som er nevnt i forretningsfører kontrakten, herunder begjære tvangssalg,
punkt 14,2. Ledd.

§ 14

Pantesikkerhet overfor sameie

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som
følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet
svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet da tvangsdekning besluttes
gjennomført.
Videre har boligsameie panterett for inntil kr. 20.000, – -kroner tyvetusen 00/100- i hver
seksjon til dekning av fellesutgifter og særpålegg til vedkommende seksjon. Denne
panteretten skal ha prioritet etter 100 % av første kjøpesum for seksjonen og har ikke
opptrinnsrett. Senere har sameie ved styret plikt til å vike prioritet med panteretten etter 85 %
av godkjent verditakst.
Videre har sameie ytterligere panterett med kr. 20.000, – i hver seksjon, samt i tilfelle
bygningens assuranse/erstatningssum. Panteretten er tinglyst på hver seksjon. Denne panterett
har opptrinnsrett etter Husbanken.
Forretningsfører har ved en seksjonseiers mislighold av økonomisk art, fullmakt til å begjære
tvangssalg over vedkommende seksjonseier.
Seksjonseierne kan ikke fremsette motkrav med mindre dette er erkjent eller rettskraftig
avgjort ved dom.
Seksjonseieren er forpliktet til å medvirke til justering av det pantesikrede beløp ifølge
konsumprisindeksen. Slik justering kan kreves hvert tiende år. Utgangspunkt for
indeksreguleringen er 15.01.90.

§ 15
Tvister

Eventuelle tvister mellom sameie og en seksjonseier blir å avgjøre ved alminnelige domstoler.
Seksjonseierne vedtar eiendommens verneting som rette verneting.

Vedtekter Gullmyra Boligsameie _ 20.03.2019

§ 16
Vedtektsendring

Endring av boligsameiets vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte
stemmer, om ikke eierseksjonsloven stiller strengere krav.
Vedtektene kan ikke endres uten Husbankens samtykke så lenge dennes lån hviler på
eiendommen.

§ 17
Oppløsning

Boligsameie kan ikke oppløses uten etter samtykke av samtlige seksjonseiere.
Så lenge det hviler husbanklån på eiendommene, kan sameie heller ikke oppløses.